Ledarskapsutbildning i medarbetarsamtal

En ledarskapsutbildning om medarbetarsamtal

Ledarskapsutbildning i medarbetarsamtalÅrets viktigaste samtal. Så kan medarbetarsamtalet sammanfattas. Det är därför inte konstigt att det är bra att först gå en ledarskapsutbildning i just medarbetarsamtal, som en förberedelse till samtalet. Det av stor betydelse att du är ordentligt redo inför samtalen och avsätter tillräckligt med tid, både före, under och efter samtalet. En utbildning i ledarskap och medarbetarsamtal mellan dig och din medarbetare gör dig uppmärksam på tidsplanen. Ofta glömmer chefen bort tidsåtgången som är nödvändig för att hinna med förberedelser inför samtalet.

Planera inför samtalet med hjälp av en utbildning

Ta hjälp med planeringen av medarbetarsamtalet genom att boka in dig på en ledarskapsutbildning i chefssamtalet. Där lär du dig mycket om tidsplaneringen som är av stor vikt för ett lyckosamt samtal. Utbildaren visar på vikten av att även tiden som behövs efteråt, för noteringar och uppföljning kommer med i planeringen. Detta är sällan fallet, men du blir varse att det är av stor betydelse för att medarbetarsamtalet ska få avsedd effekt. Som chef för flertalet anställda krävs det en hel del planering och tid för att hinna med.

Höj kunskapsnivån med utbildning om medarbetarsamtal

När du går en ledarskapsutbildning som tar upp medarbetarsamtalet höjer du upp din kunskapsnivå i detta betydelsefulla ämne. Under utbildningsdagen får du flera nya insikter. Bland annat pekar utbildningsledaren på att svårigheten med utvecklingssamtal är att du måste förbereda dig inom ett flertal olika områden. Tillsammans med övriga utbildningsdeltagare får du öva på område efter område. Ett avsnitt handlar om medarbetarens prestationer, kontra företagets krav och förväntningar. Ett annat tar upp konflikter, problem och svårigheter med att kommunicera. Ett tredje behandlar belöning, förmåner och annat som gör att medarbetaren trivs och vill stanna kvar.

En ledarskapsutbildning täcker in alla områden av samtalet

Under en ledarskapsutbildning får du förklaringar till varför alla områden är viktiga. Du inser att alla dessa områden är direkt kopplade till medarbetaren som person och som del av företaget. Ett avsnitt under utbildningen brukar ge särskilt många aha-upplevelser och det handlar om framtiden. Ett område som många chefer nämligen glömmer bort under ett utvecklingssamtal är att informera om verksamheten i framtiden. Vilka trender ser vi och hur passar vårt företag in? Hur utvecklas branschen och vad krävs av oss för att lyckas? Vad har företaget för strategier inom områden som kommunikation, teknik och produkt-/tjänsteutveckling?

Involvera medarbetaren i företags framtid

Självklart är det inte meningen att du ska gå in på detaljer om framtiden under medarbetarsamtalet. Men det är viktigt att visa att du är villig att involvera medarbetaren i företagets framtida utveckling. En del av en ledarskapsutbildning i medarbetarsamtal låter dig öva på hur du kan berätta om olika framtidsscenarion. De som är positiva är enkla, men det kräver speciella kunskaper för att även berätta om de negativa. Ofta skapas nyttiga diskussioner om medarbetarens egen utveckling i samband med förändringar och tankeprocesser sätts igång som främjar övergångar till eventuellt nya arbetsuppgifter.

Utbildningsplan för medarbetaren

Att vara chef innebär att du har ett maktövertag gentemot den anställde. Detta faktum genomsyrar er relation i alla delar.  Du måste därför tydligt visa att du är positiv till medarbetarens utveckling. Medarbetaren står i beroendeställning till dig och måste förlita sig till dig för sin utveckling och trivsel. Under en ledarskapsutbildning belyser vi denna maktposition som du har som chef och hur du vårdar denna. Ett sätt är att ni tillsammans gör en utbildningsplan för medarbetaren. På så sätt tydliggör du din avsikt att behålla medarbetaren i företaget och dessutom satsa på dennes utveckling.

Ledarskapsutbildning lär dig skapa en öppen dialog under samtalet

Som chef har du en särställning gentemot dina medarbetare. Detta gäller inte minst i tider då verksamheten går på högvarv. En ledarskapsutbildning tar upp vikten av att alltid hålla din dörr öppen och vara lyhörd för medarbetaren. Du är ju beroende av din medarbetare för verksamhetens genomförande , fortskridande och utveckling. Under en utbildning kan du få genomföra övningar som hjälper dig att skapa den viktiga dialogen i medarbetarsamtalet. Du lär dig metoder som under ert samtal gör det möjligt att skickligt balansera mellan auktoritet och lyhördhet. Du lär dig uttryck som visar att du både kan bestämma och ge efter för bra argument.

Lär dig att skapa rätt stämning under samtalet

Fördelen med att gå en ledarskapsutbildning i att genomföra medarbetarsamtal är att du avsätter tid för eftertanke. Utbildningsledaren uppmuntrar dig att noga änka igenom din roll som medarbetarens chef. Du får tips som gör det lättare att skapa en positiv stämning under samtalet, som öppnar upp för dialog. Samtidigt lär du dig när och hur du måste visa att du har besluts- och ledningsförmåga. Se på ert medarbetarsamtal som ett kraftfullt och enkelt verktyg för att bygga vidare på en av de absolut viktigaste arbetsrelationerna du har, nämligen den med din medarbetare.

Fortbildning i samtalsmetodik

Du kan bygga på din ledarskapsutbildning med fortbildning i medveten samtalsmetodik. Detta är mycket användbart under medarbetarsamtalet. Ett samtal mellan dig och din medarbetare handlar mycket om att skapa medvetenhet. Du som chef ska bli medveten om medarbetarens inställning, engagemang, trivsel och framtidsplaner. Den som är anställd ska bli medveten om hur du som chef ser på honom eller henne. Som chef behöver du ha kunskaper om hur du visar hur medarbetarens prestation och hur roll kommer att fortsätta att bli utvecklad inom företaget.

Idéskapande ledarskapsutbildning om samtal med medarbetare

Att gå en ledarskapsutbildning i medarbetarsamtal stärker din förmåga att genomföra ett givande samtal. Du lär dig strategier för att skapa medvetenhet om individens plats i organisationen. Genom att har en hög kunskapsnivå i ämnet kan du förklara medarbetarens funktion nu och framöver. Du har lärt dig hur motivation och idéskapande kan få blomstra och bli allt starkare. När du är utbildad inom samtalsmetodik kan du enklare inhämta viktig information om både individen och yrkesmänniskan. Därmed kan du sätta upp realistiska och genomförbara mål och strategier för medarbetaren som en del av verksamheten. Medarbetarsamtalet är ett tillfälle för att stämma av nuläget och lägga grunden för framtida utveckling. Se därför till att du har gått en ledarskapsutbildning innan du ger dig kast med medarbetarsamtalet. Då kommer ni båda att gå i takt med verksamhetens mål och inriktning.