Ledarskapsstilar

Lär dig om ledarskapsstilar

Det finns många varianter på ledarskapsstilar. Man kan dela in dem i två grundtyper, nämligen traditionellt och modernt ledarskap. Det traditionella bygger på auktoritet och medarbetarna ska göra som de blir tillsagda. De gör så i stor utsträckning på grund av sin lojalitet med chefen och med företaget, och kanske för att få belöningar av olika slag. Samarbetet horisontellt inom personalgruppen får mindre fokus än det vertikala samspelet. Även om denna modell är ganska otidsenlig gäller den fortfarande på många arbetsplatser. Det är i viss mån en generationsfråga men det kan även vara relaterat till organisationsstruktur och företagskultur. För att lära dig mer kan du boka in dig på en utbildning i ledarskap.

Öva upp din skicklighet i att leda

Du kan öva upp din förmåga och skicklighet i att leda genom ledarskapsutbildning. Där får du lärdomar om att modernt ledarskap bygger på delaktighet och samarbete. Det bygger även dialog och ömsesidig respekt. Hierarkin inom företaget har blivit platt och en mer demokratisk anda råder. Alla uppmuntras att komma med förslag och olika former av teamwork eller nätverksarbete befrämjas. Naturligtvis är inte verkligheten enbart svart eller vit, utan på många arbetsplatser blandas element av både traditionella och moderna ledarskapsstilar. Här finns en potentiell källa till konflikter. Detta genom att vissa personer i sitt ledarskap håller fast vid metoder som deras kollegor upplever som föråldrade eller ineffektiva.

Hitta din ledarstil under utbildning för ledare

Det finns också andra uppdelningar man kan göra mellan olika ledarskapsstilar, exempelvis individorienterad, uppgiftsorienterad eller situationsanpassad, det vill säga att det är den rådande situationen som styr vilken ledarskapsstil som är mest lämplig. Det är ju ganska uppenbart att ett företag som expanderar behöver ett annat slags ledarskap än ett som är i kris och behöver göra neddragningar. Ta reda på vilken stil som är din genom att få mer kunskaper under en utbildning i ledarskap.

Ta del av senaste forskningen inom ledarskap

Något som har blivit ganska omtalat och citerat inom arbetslivsforskning är den så kallade krav-kontrollmodellen. Den kommer från den amerikanske forskaren Robert Karasek. Här analyserar man företag utifrån graden av inflytande, kontroll och meningsfullhet. Det finns fyra möjliga kombinationer, nämligen höga krav och hög kontroll, höga krav och låg kontroll, låga krav och hög kontroll respektive låga krav och låg kontroll. En hög nivå av yttre krav kombinerat med en låg grad av kontroll över den egna arbetssituationen leder till ökad upplevelse av stress.

Detta sänker produktiviteten, inte minst i ett långsiktigt perspektiv, med konsekvenser som ökad sjukskrivning och personalomsättning. Å andra sidan är det lättare att arbeta med höga krav om man upplever att man har kontroll över sin situation. Rent konkret kan det handla om sådant som arbetstakt, eller utrymme för egna beslut om ordningsföljden på olika arbetsmoment. Med hjälp av sådan kunskap kan man utveckla ledarskapsstilar som skapar en förbättrad arbetsmiljö.

Företagsanpassad utbildning i att leda andra

Ett modernt ledarskap som bidrar till att göra arbetssituationen mer meningsfull och mindre stressande för medarbetarna har objektiva och mätbara fördelar, även rent produktivitetsmässigt. Ute på arbetsplatserna bedrivs en hel del empirisk forskning för att ta reda på vilka ledarskapsstilar som fungerar bäst, och det kan vara klokt att både enskilda arbetsledare och hela ledningsgruppen håller sig informerad om aktuell kunskap. Det kan vara svårt att få tid till detta i vardagen. Då kan det vara klokt att alla på företaget som sitter i en arbetsledande position deltar i en företagsanpassad utbildning. Där kan man både lära sig om olika organisationsteorier och diskuterar vad som passar bäst ute i den egna verksamheten.

Ledarskapsstilar ledarskap
Hitta din ledarskapsstil under en utbildning

 

Lämna en kommentar