Ledarskapsstilar

Ledarskapsstilar – ledarskap en profession

Det finns många varianter på ledarskapsstilar men man kan dela in dem i två grundtyper, nämligen traditionellt och modernt ledarskap. Det traditionella bygger på auktoritet och medarbetarna förväntas göra som de blir tillsagda, i stor utsträckning på grund av sin lojalitet med chefen och med företaget, och kanske för att få belöningar av olika slag. Samarbetet horisontellt inom personalgruppen får mindre fokus än det vertikala samspelet. Även om denna modell känns ganska otidsenlig tillämpas den fortfarande på många arbetsplatser. Det är i viss mån en generationsfråga men det kan även vara relaterat till organisationsstruktur och företagskultur.

Modernt ledarskap bygger på delaktighet och samarbete och att bygga upp en dialog och ömsesidig respekt. Hierarkin inom företaget har planats ut och en mer demokratisk anda råder. Alla uppmuntras att komma med förslag och olika former av teamwork eller nätverksarbete befrämjas. Naturligtvis är inte verkligheten enbart svart eller vit, utan på många arbetsplatser blandas element av både traditionella och moderna ledarskapsstilar. Här finns en potentiell källa till konflikter, genom att vissa personer i sitt ledarskap håller fast vid metoder som deras kollegor upplever som föråldrade eller ineffektiva.

Det finns också andra uppdelningar man kan göra mellan olika ledarskapsstilar, exempelvis individorienterad, uppgiftsorienterad eller situationsanpassad, det vill säga att det är den rådande situationen som styr vilken ledarskapsstil som är mest lämplig. Det är ju ganska uppenbart att ett företag som expanderar behöver ett annat slags ledarskap än ett som är i kris och behöver göra neddragningar.

Något som har blivit ganska omtalat och citerat inom arbetslivsforskning är den så kallade krav-kontrollmodellen som utarbetats av den amerikanske forskaren Robert Karasek. Här analyserar man företag utifrån graden av inflytande, kontroll och meningsfullhet. Det finns fyra möjliga kombinationer, nämligen höga krav och hög kontroll, höga krav och låg kontroll, låga krav och hög kontroll respektive låga krav och låg kontroll. En hög nivå av yttre krav kombinerat med en låg grad av kontroll över den egna arbetssituationen leder till ökad upplevelse av stress. Detta sänker produktiviteten, inte minst i ett långsiktigt perspektiv, med konsekvenser som ökad sjukskrivning och personalomsättning. Å andra sidan är det lättare att arbeta med höga krav om man upplever att man har kontroll över sin situation. Rent konkret kan det handla om sådant som arbetstakt, eller utrymme för egna beslut om ordningsföljden på olika arbetsmoment. Med hjälp av sådan kunskap kan man utveckla ledarskapsstilar som skapar en förbättrad arbetsmiljö.

Ett modernt ledarskap som bidrar till att göra arbetssituationen mer meningsfull och mindre stressande för medarbetarna har objektiva och mätbara fördelar, även rent produktivitetsmässigt. Ute på arbetsplatserna bedrivs en hel del empirisk forskning för att ta reda på vilka ledarskapsstilar som fungerar bäst, och det kan vara klokt att både enskilda arbetsledare och hela ledningsgruppen håller sig informerad om aktuell kunskap. Det kan vara svårt att få tid till detta i vardagen och då kan det vara klokt att alla på företaget som sitter i en arbetsledande position deltar i en företagsanpassad utbildning, där man både lär sig om olika organisationsteorier och diskuterar vad som passar bäst ute i den egna verksamheten.

Ledarskapsstilar ledarskap

Ledarskapsstilar

 

Våra utbildningar

Ledarskap för chefer

Basutbildning för nyblivna chefer

Läs mer »

Leda utan att vara chef

Ledare men inte chef

Läs mer »

Ledarskap med kommunikation

Kommunikativt ledarskap

Läs mer »

Körkort för nybliven chef

Ny som chef

Läs mer »

Arbetsledarutbildning

Ny som arbetsledare

Läs mer »

Projektledarutbildning

Projektledning i praktiken

Läs mer »

Retorik och kommunikation i ledarskapet

Retorik och komunikation i ledarskapet

Läs mer »

© Ledarskap.info